Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Osób korzystających z Portalu i zarejestrowanych Użytkowników, a w szczególności zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą Plików Cookies.

Polityka prywatności określa również zasady ochrony prywatności osób niekorzystających z Portalu, ale pozostających w stosunkach prawnych z COLLAR w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami.

COLLAR dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.

 1. DEFINICJE
 1. Osoba korzystająca z Portalu – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 2. Pliki Cookies – drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.
 3. Portal – internetowy serwis pod adresem https://b2b.collar.com
 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 6. COLLAR – "COLLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Bohaterów Września 18, Lok 42, 02-389, Warszawa, Poland, numer KRS: 420692VAT number: PL5272676582
 7. Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik i Osoba korzystająca z Portalu korzystają z Portalu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana na Portalu, posiadająca konto Użytkownika.
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem Portalu:
  • dane osobowe Użytkowników (osób zarejestrowanych na Portalu, posiadających konto Użytkownika),
  • dane osobowe Osób korzystających z Portalu (osób niezarejestrowanych na Portalu i nieposiadających konta Użytkownika, ale korzystających z Portalu.
 2. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami – poza Portalem:
  • dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • dane osobowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale pozostających w stosunkach prawnych z COLLAR (przykładowo dane osób, które zakupiły towary w sklepach COLLAR i zażądały wystawienia faktury; dane osób, które złożyły reklamacje w związku z towarem/usługą zakupioną u COLLAR),
  • dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych),
  • dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest "COLLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Bohaterów Września 18, Lok 42, 02-389, Warszawa, Poland, numer KRS: 420692VAT number: PL5272676582 (dalej jako: „Spółka”).
  Można skontaktować się z nami między innymi:
  • pod numerem telefonu: +48 60 3742216
  • pod adresem e-mail: chf_poland@collar.com
 2. COLLAR dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.
 1. KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ COLLAR NA PORTALU
 1. Przetwarzamy dane osobowe Osób korzystających z Portalu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, takie jak:
  1. Podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego:
   1. kategorie danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty e-mail,
 • treść zapytania,
  1. cel przetwarzania:
 • obsługa zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  1. podstawa prawna przetwarzania:
 • w przypadku obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś oraz prawnie uzasadnione cele realizowane przez nas, tj. zapewnienie pełnej funkcjonalności Portalu,
 • w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  1. Podane podczas zapisu na newsletter:
   1. kategorie danych:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu (jeśli podano),
 • nazwa firmy (jeśli podano),
 • adres poczty e-mail,
  1. cele przetwarzania:
 • cele marketingowe i reklamowe (wysyłka newslettera),
  1. podstawa prawna przetwarzania:
 • zgoda, którą wyraziłeś/wyraziłaś.
 1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników posiadających zarejestrowane konto na Portalu podane przy rejestracji Użytkownika na Portalu:
  1. kategorie danych:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty e-mail,
 • login do Portalu,
 • numer NIP (jeśli podano),
 • numer REGON (jeśli podano),
 • nazwa firmy (jeśli podano),
 • adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dane o szczegółach współpracy handlowej z COLLAR,
  1. cel przetwarzania:
 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Portalu,
 • wykonanie umowy, której jesteś stroną, w tym w celu świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Portalu,
 • wystawienie faktury VAT,
 • zapewnienie kontaktu z nami,
 • informowanie Cię o zmianach wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia przez nas,
 • marketingowy (formułowanie ofert, informowanie o promocjach, kierowanie newslettera),
 • cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  1. podstawa prawna przetwarzania:
 • na cele świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Portalu oraz realizacji umowy sprzedaży zawartej na Portalu – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną oraz Twoja zgoda,
 • na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego,
 • na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes COLLAR (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,
 • na cele związane z informowaniem Cię o zmianach – nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu pełnej funkcjonalności Portalu,
 • na cele ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – nasz uzasadniony interes polegający na ochronie swoich praw.
 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:
  1. na cele związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Portalu, w tym obsługi konta Użytkownika na Portalu – do usunięcia konta Użytkownika na Portalu, chyba że istnieją inne cele przetwarzania,
  2. na cele realizacji umowy zawartej z nami – do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową, jednakże nie wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową,
  3. na cele wystawienia faktury VAT – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową zawartą z nami,
  4. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą, wysyłki newslettera – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą prawną działania COLLAR był jej prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody (jeżeli podstawą działania COLLAR była wyrażona przez Ciebie zgoda),
 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Masz prawo do:
  1. żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Twoich danych,
  2. żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,
  3. żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
  4. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,
  5. wniesienia sprzeciwu:
 • wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez COLLAR. W sprzeciwie należy opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  1. przeniesienia danych – masz prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
  2. wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda) zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. COLLAR nie stosuje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. COLLAR korzysta na Portalu z Plików Cookies na zasadach opisanych niżej.
 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
 1. Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia umowy z COLLAR może uniemożliwić jej zawarcie. Odmowa podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), może spowodować trudności w kontakcie związanym z realizacją umowy lub obsługą zapytania. W pozostałym zakresie odmowa podania danych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.
 1. ŹRÓDŁO I ODBIORCY DANYCH
 1. Twoje dane zostały pozyskane z następujących źródeł:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na Portalu (danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z Portalu) bezpośrednio od Ciebie,
  2. w przypadku danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przetwarzanych poza Portalem:
 • bezpośrednio od Ciebie,
 • z ogólnodostępnych źródeł,
  1. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przetwarzanych poza Portalem:
 • bezpośrednio od Ciebie,
  1. w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych) przetwarzanych poza Portalem:
 • bezpośrednio od Ciebie,
 • od podmiotu, w imieniu którego zostałeś/zostałaś wyznaczony/a do kontaktu,
 • z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS,
  1. w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) przetwarzanych poza Portalem:
 • od podmiotu, do którego reprezentacji jesteś uprawniony/a,
 • z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS.
 1. Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
  1. wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
  2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
  3. agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
  4. agentom prowadzącym sklepy pod marką COLLAR,
  5. organom administracji publicznej,
  6. operatorom płatności,
  7. podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
  8. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  9. naszym podwykonawcom.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 1. PLIKI COOKIES
 1. COLLAR stosuje na Portalu Pliki Cookies. Pliki Cookies są stosowane na Urządzeniu Użytkownika i Osoby korzystającej z Portalu po wyrażeniu przez niego zgody.
 2. COLLAR stosuje zarówno własne Pliki Cookies (first-party cookies), jak i zewnętrzne Pliki Cookies (third-party cookies). W przypadku własnych Plików Cookies COLLAR, serwerem żądającym umieszczenia pliku na Urządzeniu jest serwer COLLAR. W przypadku zewnętrznych Plików Cookies jest to serwer innej witryny niż COLLAR (przykładowo Portal korzysta z Plików Cookies Google Analytics służących do gromadzenia danych statystycznych o aktywności Użytkownika i Osoby korzystającej z Portalu na Portalu, a tym samym do poprawy jakości usług świadczonych tym osobom. W tym przypadku po wygenerowaniu anonimowego identyfikatora dochodzi do analizy ruchu Osób korzystających z Portalu i Użytkowników, pomiaru liczby wyświetleń Portalu, pierwszego i ostatniego wyświetlenia Portalu, czasu zakończenia sesji oraz pochodzenia Użytkowników i Osób korzystających z Portalu).
 3. W każdym z powyższych przypadków Pliki Cookies stosowane na Portalu są bezpieczne dla Urządzenia.
 4. Na Portalu mogą być używane dwa rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – pozostają na Urządzeniu do momentu opuszczenia Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. stałe – pozostają na Urządzeniu do momentu ich manualnego skasowania lub przez czas wskazany w parametrach pliku.
 5. COLLAR stosuje Pliki Cookies w następujących celach:
  1. weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki,
  2. optymalizacji, zwiększenia wydajności i poprawy konfiguracji Portalu,
  3. dostosowanie zawartości Portalu do preferencji,
  4. zapamiętanie ustawień i wyboru interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Osoba korzystająca z Portalu,
  5. zapamiętanie historii podstron odwiedzanych w Portalu w celu przyszłej rekomendacji treści,
  6. identyfikacja parametrów Urządzenia celem odpowiedniego dostosowania Portalu do potrzeb i zasobów,
  7. dostosowanie dostarczanych treści do lokalizacji,
  8. generowanie ogólnych i zanonimizowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ogół osób korzysta z Portalu,
  9. ulepszanie struktury i zawartości Portalu.
 6. Użytkownik i Osoba korzystająca z Portalu są uprawnieni do edycji sposobu stosowania Plików Cookies lub zaprzestania ich stosowania w każdym momencie. W tym celu powinni dokonać stosownych zmian za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 7. Brak zgody na stosowanie Plików Cookies lub jej cofnięcie skutkować może ograniczeniem funkcjonalności Portalu.